برگزاری کارگاه آموزش مفاهیم دینی از منظر قرآن

دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی در نظر دارد کارگاه آموزشی  (( آموزش مفاهیم دینی از منظر قرآن )) رابرگزار کند از دبیران دینی متوسطه اول ودوم دعوت می شود در این کارگاه شرکت نمایید.

زمان: سه شنبه 7 دیماه ساعت 18 تا20

مکان:  خیابان ایستگاه ،خانه علوم وفنون