گزارش برگزاری کارگاه

 

 

کارگاه آموزش مفاهیم دینی از منظر قرآن در تاریخ 95/7/10 در خانه علوم و فنون با حضور دبیران دینی متوسطه اول  و دوم برگزار شد و مورد اقبال همکاران قرار گرفت .