برگزاری کارگاه مجازی

دبیرخانه قرآنی کارگاه مجازی باموضوع موسیقی از دیدگاه قرآن وحدیث برگزار می کند همه رشته های متوسطه اول ودوم می توانند در این کارگاه شرکت کنند.

زمان: سه شنبه 27 آذرماه

ساعت:9صبح تا 24 شب

از همکاران محترم دعوت می شود در این کارگاه شرکت نمایند.