کارگاه برگزار شد

با تشکر از همکاران محترم که در کارگاه پنج شنبه  ششم دی شرکت نمودند.در این کارگاه استاد بوسلیکی به مساله صداقت فردی واجتماعی پرداختند ومضرات دروغ وراه های مبارزه با رذیلت اخلاقی را بیان کردندوبا نشان دادن کلیپ ها وفیلم هایی متنوع راهکارهایی برای آموزش مفاهیم اخلاقی به نسل جدیدبیان کردند ودر پایان به سئوالات همکاران پاسخ دادند.