تقدیر وتشکر از همکاران

از همکاران بزرگواری که در کارگاه حضوری آشنایی با تصوف  جدید شرکت نمودند تقدیر وتشکر می نماییم وخداوند را سپاسگزاریم که این کارگاه مورد رضایت شما عزیزان قرار گرفته است.