برگزاری کارگاه مجازی

کارگاه مجازی بررسی علل وعوامل اضطراب ودرمان آن از دیدگاه قرآن وحدیث

زمان : سه شنبه وچهارشنبه            98/9/26و   98/9/27 

ساعت :   9صبح تا24 شب

از کلیه همکاران  دعوت می شود در این کارگاه شرکت نمایید.وگواهی دانش افزایی دریافت نمایید.