برگزاری کارگاه مجازی فرشتگان از دیدگاه قرآن وحدیث

دبیرخاته قرآنی کارگاه مجازی فرشتگان از دیدگاه قرآن وحدیث را برگزار می کند:

روزهای سه شنبه وچهارشنبه  15 و 16 بهمن ماه

از ساعت 9 صبح تا 24 شب

از تمامی همکاران در تمام رشته ها دعوت می شود در این کارگاه شرکت نمایند.