سرّ روزه

سرّ روزه حضور نفس در مقابل خداوند متعال است. حضور بذر توحید وحقیقت را در جان آدمی می کارد.

حضور یعنی توجه به حق و نتیجه این حضورقرب الهی  است.

حضرت علی (ع) فرمودند: روزه قلب بهتر از زبان است وروزه زبان بهتر از روزه شکم است.

غررالحکم،ج1،ص417

امام صادق (ص) فرمودند: هرکس یک روز از ماه رمضان را (بدون عذر) بخورد روح ایمان از او جدا می شود.   وسایل الشیعه،ج7،ص296