پیام هفته 19

رَبَنَّا لاَ تّواخِذناَ اِن نَسینَا اَو اَخطَانَا رَبَّنَا وَ لَا تَحمِل عَلَینَا اِصراً کَما حَمَلتَهُ عَلَی الَّذینَ مِن قَبلِنَا رَبَُنَا وَ لَا تُحَمِّلنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهّ وَاعفُ عَنََّا وَاغفِر لَنَا وارحَمنَا اَنتَ مَولینَا فَانصُرنَا عَلَی القَومِ الکَافِرینَ.   بقره/286

پروردگارا مگیر بر ما اگر فراموش کردیم یا خطا کردیم پروردگارا بار مکن برما بار گرانی چنانچه بار کردی آن را بر آنان که پیش از ما بودند پروردگارا تحمیل مکن بر ماآنچه ما را به آن طاقتی نیست ودرگذر از ما وبیامرز ماراورحم کن به ما تویی سرپرست ما پس پیروز کن ما را بر گروه کافران.                                                                                                                   امام باقر(ع) فرمودند:کمال دین در سه چیز است:فهم دین،صبربر ناگواری های زندگی ومیانه روی ودوری از افراط وتفریط در مخارج زندگی .