پرسش قرآنی 65

تفاوت معجزه با سحر و جادو چیست؟

کارهای خارق العاده ساحران نتیجه مستقیم آموزش ها وپرورش هایی است که زیر نظر استادان فن انجام می دهند وهمه آن ها استاد دیده ومکتب رفته اند ولی اعجاز پیامبران جنبه ابداعی دارد وکوچک ترین سابقه تعلیم وتربیتی در کار نیست.

ساحران هرگز تحدی نمی کنند زیرا می دانند اگر تحدی کنند فورا سرکوب می شوند زیرا در محیط سحر وجادو نمونه کار آن ها فراوان پیدا می شود ولی پیامبران همواره مردم را به تحدی ومقابله دعوت می نمایند واعلام می دارند که شما توانایی مفابله با آن را ندارید.

اهداف ساحران یک سلسله امور پست و مادی است ولی پیامبران به اهداف عالی انسانی دعوت می کنند ونکته قابل توجه این که پیامبران دارای اخلاق وملکات فاضله هستند ولی ساحران این گونه نیستند.

منبع: الهیات ومعارف اسلامی ،تالیف  جعفر سبحانی،ص211

پرسش قرآنی 64

آیا خداوند در قرآن به کسی لعنت فرستاده است؟

در آیه35 سوره حجر خداوند می فرماید: (وَ اِنَّ عَلَیکَ اللّعنة اِلی یَوم الدّین ) خداوند در این آیه لعنت مطلق رابر ابلیس قرار داده است زیرا لعنت فرع برمعصیت است وهیچ معصیتی از هیچ کس سر نمی زند مگرآن که اغوای وسوسه ی شیطان درآن نقش دارد پس در حقیقت شیطان ریشه ی فساد است که برگشت هر معصیتی به اوست ودر نتیجه همه ی لعنت هاو وبال ها،حتی همان مقداری که به خود گنهکاران متوجه می شود.

منبع: هزار ویک نکته از قرآن کریم تالیف اکبر دهقان ص 546

پرسش قرآنی63

برزخ به چه معناست؟

از نظر استاد جوادی آملی برزخ در یک اصطلاح عالمی است بین عالم ماده وعالم تجردتام ودر اصطلاح دیگر عالمی است بین دنیا وآخرت،هرچند میان دو اصطلاح یاد شده تفاوت است ودر برخی احکام مشترک نیستند،لیکن دو اصطلاح مزبور در این جهت شریک اند که در برزخ احکام دنیا وآثارماده مطرح نیست.

برزخ دو قسم است:1- برزخ متصل که آن راعالم مثال متصل نیز می گویندودر هر فردی که به تجرد وهم وخیال رسیده است یافت می شود.تصورهای خیالی وادراک های وهمی ونیز آنچه افراد در عالم رویا می بینند و مربوط به حقایق بیرون از خود نیست،همگی در همین عالم،یعنی برزخ متصل مربوط به خود شخص است.

2-برزخ منفصل که از آن به عالم مثال منفصل نیز یاد می شود،مربوط به افراد نیست،بلکه در سلسله علل ومعالیل صادر از مبدا متعالی ومنتهی به عالم ماده،وجود دارد که افراد با مردن وقطع ارتباط مادی بادنیا وارد آن نشئه می شوند.

منبع: تفسیر تسنیم،ج20،ص228

پرسش قرآنی 62

فرق کافر با مشرک چیست؟

کفر دراصطلاح شرع عبارت است از انکار آنچه که خداوند،معرفت آن رابر بندگانش واجب کرده،چون معرفت توحید وعدل الهی وپیامبر خدا ومعرفت هر آنچه که ازسوی خداوند آمده واز ارکان شریعت اسلام،محسوب می شود پس هرکه چیزی از آنچه گفته شد را انکار کند،کافر است.

مشرک: منظوراز مشرک کسی است که در عمل یا سخن یا باور شریک  برای خدا قرار دهد مانند بت پرست وستاره پرست، وبعضی از اهل کتاب که برای خدا یار وهمکار وفرزند قائل شده اند.

بنابراین دایره کفر وسیع تر از شرک است زیرا هر مشرکی کافر است بعضی کافرها مشرکند بعضی کافرهااهل کتاب هستند.

منبع: فصلنامه پژوهش های قرآنی شماره 4 ص212

 

پرسش قرآنی61

آیا پیامبر(ص) تمام آیات قرآن را تفسیر کرده است؟

در این رابطه سه دیدگاه وجود دارد/

1- برخی معتقدند که پیامبر(ص) تمامی آیات وحی راتفسیر کرده است ،آنان به مسئولیت الهی پیامبر(ص) که در آیه44 نحل آمده است اشاره می کنند که می فرماید:(وانزلنا الیک الذکر لتبین لهم )

ما قرآن را بر تو نازل کردیم تا برای ایشان بیان داری .  همچنین سخن ابن مسعود ودیگران که اصحاب پیامبر  به تلاوت قرآن بسنده نمی کردند وده آیه راکه فرا می گرفتند تا آن را به خوبی نمی آموختند وعمل نمی کردند، از آن نمی گذشتند.از این گونه شواهد،چنین نتیجه گرفته اند که اصحاب پیامبر(ص) مقید بودند بیان آیات وحی را دریابند ومسلما در عصرپیامبر(ص) از حضرتش بهره می بردند.

2-گروهی معتقدند که پیامبر(ص) بخشی از تفسیر قرآن را باز کفته اند، آنان به حدیث عایشه استناد جسته اند که پیامبر(ص) تنها آیاتی را که علم آن را از جبرئیل فرا می گرفت، تفسیر می کرد.

3-گروهی دیگر معتقدند که پیامبر(ص) در مورد آیاتی که درعصر خویش به تفسیر وتبیین نیاز داشت،به بیان وتوضیح می پرداخت،اما در آیاتی که اصحاب وی، فهم آن راساده وروشن می دیدند، رسول خدا(ص) به فهم ایشان بسنده می کرد.

منبع:فصلنامه پژوهش های قرآنی ،مقاله حوزه های مشترک فقه وتفسیر سیدحسین هاشمی وعلی فصیحی ،ص117

پرسش قرآنی 60

رکوعات به چه معناست؟

قرآن شناسان خبره هر بخش متشکل از چند آیه را که هم موضوع وهم معنی وقابل قرائت در نماز بعد از سوره حمد بوده است ونماز گزار پس از خواندن آن به رکوع می رود، رکوعات نامیده اند.

پرسش قرآنی 59

طبق نظر قرآن انسان در برابر شیطان باید چه کند؟

از نظر قرآن شیطان دشمن آشکار انسان است خداوند در برابر چنین دشمن گمراه کننده ای وظایفی را برای انسان مشخص کرده است:

الف) عدم پیروی از گام های او: ولا تتبعوا خطوات الشیطان.   بقره/208

ب) دشمنی وعداوت با او: اِن الشیطان لکم عدوفاتخذوه عدوا. فاطر/6

ج) عدم پرستش او : ان لا تعبدواالشیطان انه لکم عدو مبین . یس/60

د) پناه بردن به خدا: واما ینزغنک من الشیطان نزغ فستعذ بالله.  فصلت/36

 منبع:کتاب هزار ویک نکته از قرآن کریم تالیف اکبر دهقان،ص257