پرسش قرآنی 60

رکوعات به چه معناست؟

قرآن شناسان خبره هر بخش متشکل از چند آیه را که هم موضوع وهم معنی وقابل قرائت در نماز بعد از سوره حمد بوده است ونماز گزار پس از خواندن آن به رکوع می رود، رکوعات نامیده اند.

پرسش قرآنی 59

طبق نظر قرآن انسان در برابر شیطان باید چه کند؟

از نظر قرآن شیطان دشمن آشکار انسان است خداوند در برابر چنین دشمن گمراه کننده ای وظایفی را برای انسان مشخص کرده است:

الف) عدم پیروی از گام های او: ولا تتبعوا خطوات الشیطان.   بقره/208

ب) دشمنی وعداوت با او: اِن الشیطان لکم عدوفاتخذوه عدوا. فاطر/6

ج) عدم پرستش او : ان لا تعبدواالشیطان انه لکم عدو مبین . یس/60

د) پناه بردن به خدا: واما ینزغنک من الشیطان نزغ فستعذ بالله.  فصلت/36

 منبع:کتاب هزار ویک نکته از قرآن کریم تالیف اکبر دهقان،ص257

پرسش قرانی58

آیا همه مطالب در قرآن آمده است؟

طبق آیه وَ لَا رَطبِ وَلَا یابسِ اِلَّا فِی کِتابِ مُبین . انعام/59

وهیچ ترو خشکی نیست مگر این که در کتاب مبین ثبت شده است.

درباره این آیه دو نظر وجود دارد:

1- همه مسائل ریز ودرشت در قرآن آمده است ورطب ویابس را به معنای جزئیات تمام امور مرتبط با زندگی انسان چه از لحاظ مادی وچه از لحاظ معنوی است.

2-طبق این نظر قرآن شامل کلیات مسائل زندگی مادی ومعنوی است وشامل جزئیات نیست وفقط اموری که برای هدایت انسان لازم است بیان کرده است. علامه طباطبایی می فرماید: مراد از همه چیز که قرآن بیان کرده است اموری است که برای هدایت لازم است.

اغلب دانشمندان ومفسران اسلامی دیدگاه دوم راپذیرفته اند

پرسش قرآنی 57

آیا بهشت ودوزخ هم اکنون موجودند؟

اکثر دانشمندان اسلامی معتقدند که این دو  هم اکنون موجودند ووجود خارجی دارند و ظواهر آیات قرآن نیز این حقیقت را تایید می کنداز جمله:

الف)آیات فراوانی که تعبیر به(اُعدّت)مهیا شده را دارد.

ب) در آیات مربوط به معراج می خوانیم:( بار دیگر پیامبر جبرئیل را نزد سدرةالمنتهی در آن جا که بهشت جاویدان قرار داشت مشاهده کردنجم/139 این تعبیر گواهی بر وجود فعلی بهشت است.

ج)خداوند در سوره تکاثر می فرماید: اگر علم الیقین داشتیددوزخ را مشاهده می کردید سپس به عین الیقین آن را می دیدید.

بنابراین بهشت وجهنم هم اکنون موجودند.

 

 

پرسش قرآنی 56

حدیث قدسی چیست؟

قدس یعنی پاکی،ارض مقدسه یعنی زمین پاک وحدیث قدسی را از این جهت قدسی می گویند چون حدیثی است که به خدا نسبت داده شده است .از این جهت آن را حدیث ربانی والهی واسرار الوحی هم گفته اند. این احادیث بیشتر مواعظ ومطالبی است که رسول خدا از قول خداوند برای صحابه باز گفته،البته وحی منزَل نیست که آن را قرآن گویند وقول صریحی هم نیست که به پیغمبر منسوب باشد وآن را حدیث بخوانند بلکه حدیثی است که پیامبر از خدا نقل می کند که به واسطه جبرئیل به وحی، یا الهام ویا در  خواب ویا القاء در ذهن دریافت شده است اسلوبش هم با قرآن فرق دارد. با وجود این دَمی از عالم قدس ونوری از ربوبیت الهی در آن دیده می شود وبه هر حال با قرآن فرق دارد..

منبع: کتاب تاریخ قرآن،تالیف محمود رامیار،ص97

 

 

پرسش قرآن 55

منظور از لهو در آیه الهیکم التکاثر چیست؟

در مفردات راغب آورده است که لهو عبارت است از چیزی که انسان را از مقصود ومرامش باز دارد وبه چیز دیگر مشغول سازد وگفته میشود الهاه کذا، یعنی وی را از امر اهم نسبت به او باز داشت وبه او مشغول گشت .

پرسش قرآنی 54

تدبّر در قرآن به چه معناست؟

کلمه تدبّر ازماده دبر بر وزن تفعّل است و در لغت به معنای پشت سر هم دریافت کردن  اشیاء،امور یا الفاظ است ودر اصطلاح به معنای دریافت یا همان پذیرش آگاهانه ، تدبیر موجود در قرآن کریم است..با توجه به این معنا می توان تدبر در قرآن را این گونه تعریف کرد:

دریافت پی در پی کلمات هر آیه که به فهم منسجم آن آیه منتهی می شود.

دریافت پی در پی آیات هر سوره که به فهم منسجم آن سوره منتهی می شود.

دریافت پی در پی سوره های قرآن کریم که به فهم منسجم همه قرآن کریم منتهی می شود.

منبع: کتاب تدبر در قرآن کریم،تالیف علی صبوحی طسوجی ، ج6،ص12