پرسش68

مسائل مربوط به معراج در کدام سوره های قرآن آمده است؟

درسوره های اسراء ونجم

روایات مربوط به معراج به دو دسته تقسیم می شود:یک دسته مربوط به سفرنامه معراج وشرح ماوقع آن ودسته دیگرمکالمات وسئوال هایی است که پیامبر(ص) با خداوند داشته ونمونه اش حدیثی طولانی است که با سر فصل(یا احمد) آغاز شده است ومعمولَا علمای اخلاق وعرفای عظیم الشان آن را برای سالکان راه خدا توصیه کرده وبر آن شرح نوشته اند.

معراج او در شبی از شب ها در دو مرحله صورت گرفت این سفر اعجاز آمیز در مرحله اول از مکه تا بیت المقدس ومرحله دوم از بیت المقدس به آسمان ها انجام یافت . آیه اول سوره اسراء به مرحله اول وسوره نجم به مرحله دوم اشاره دارد.

تذکر:تعدادی از مفردات آیه 14 سوره نجم  درباره معراج از متشابهات است وما مکلف وقادر نیستیم که عمق وحقیقت آن رادریابیم به عنوان مثال اظهار نظر در تصویر سدرة المنتهی وجزئیات امر، کار را به خرافه گویی می کشاند وبنای قرآن در این مورد بر مبهم گویی است که می گوید:(پوشانید سدره را آن چه پوشانید)یعنی درآنجا حقایقی است که عقل بشر مادامی که در دنیاست درک نمی کندما تنها  می توانیم یک مفهوم کلی از آن دریافت کنیم ،گفته اند سدرة المنتهی درخت پرسایه  وپر برکتی است که در وادی آسمان ها که در منتی الیه عروج فرشتگان قرار گرفته است که آن پایگاه فرشتگان است وآن ها فراتر از آن نمی روند وطبق برخی روایات معلوم می شود که این سایه بان بزرگ محل خاصان خداست.

منبع:نسیم حیات،جزء27،|ص94

پرسش67

معیار گناه کبیره چیست؟

هر گناهی که یکی از شرایط زیر را داشته باشد کبیره محسوب می شود:

1-گناهانی که در روایات کبیره معرفی شده اند.

2-گناهانی که در قرآن برای آن وعده عذاب الهی داده شده است.

3-گناهانی که درفقه اسلام برای آن ها اجرای حدّ تعیین شده است.

درروایات تعدادی از گناهان کبیره ذکر شده است مانند قتل نفس،عقوق والدین،خوردن مال یتیم،رباخواری،نسبت زنا به زنان پاکدامن،فرار از جهاد،سرقت ، غیبت،دروغ، بهتان وغیره البته این گناهان نیز یکسان نیستند ودر میان آن ها شدت وضعف وجود دارد که تعدادی از آن ها اکبر کبائر هستند.

منبع:تفسیر نسیم حیات،جزء27،ص115

پرسش قرآنی66

تفاوت فواد وقلب چیست؟

فواد گرچه به معنای قلب است ولی این تفاوت را با قلب دارد که در معنی فواد،جوشش وافروختگی ویا به تعبیر دیگر تجزیه وتحلیل وابتکار افتاده است.

راغب در مفردات می گوید:(لفواد کا القلب لکن یقال له فواد اذا اعتبر فیه معنی التفود ای التوقد) فواد مانند قلب است ولکن این کلمه در جایی گفته می شود که افروختگی وپختگی در آن منظور باشد.

استدلالات عقلی از طریق فواد یعنی عقل صورت می گیرد.

منبع:تفسیر نمونه،ج11،ص338

پرسش قرآنی 65

تفاوت معجزه با سحر و جادو چیست؟

کارهای خارق العاده ساحران نتیجه مستقیم آموزش ها وپرورش هایی است که زیر نظر استادان فن انجام می دهند وهمه آن ها استاد دیده ومکتب رفته اند ولی اعجاز پیامبران جنبه ابداعی دارد وکوچک ترین سابقه تعلیم وتربیتی در کار نیست.

ساحران هرگز تحدی نمی کنند زیرا می دانند اگر تحدی کنند فورا سرکوب می شوند زیرا در محیط سحر وجادو نمونه کار آن ها فراوان پیدا می شود ولی پیامبران همواره مردم را به تحدی ومقابله دعوت می نمایند واعلام می دارند که شما توانایی مفابله با آن را ندارید.

اهداف ساحران یک سلسله امور پست و مادی است ولی پیامبران به اهداف عالی انسانی دعوت می کنند ونکته قابل توجه این که پیامبران دارای اخلاق وملکات فاضله هستند ولی ساحران این گونه نیستند.

منبع: الهیات ومعارف اسلامی ،تالیف  جعفر سبحانی،ص211

پرسش قرآنی 64

آیا خداوند در قرآن به کسی لعنت فرستاده است؟

در آیه35 سوره حجر خداوند می فرماید: (وَ اِنَّ عَلَیکَ اللّعنة اِلی یَوم الدّین ) خداوند در این آیه لعنت مطلق رابر ابلیس قرار داده است زیرا لعنت فرع برمعصیت است وهیچ معصیتی از هیچ کس سر نمی زند مگرآن که اغوای وسوسه ی شیطان درآن نقش دارد پس در حقیقت شیطان ریشه ی فساد است که برگشت هر معصیتی به اوست ودر نتیجه همه ی لعنت هاو وبال ها،حتی همان مقداری که به خود گنهکاران متوجه می شود.

منبع: هزار ویک نکته از قرآن کریم تالیف اکبر دهقان ص 546

پرسش قرآنی63

برزخ به چه معناست؟

از نظر استاد جوادی آملی برزخ در یک اصطلاح عالمی است بین عالم ماده وعالم تجردتام ودر اصطلاح دیگر عالمی است بین دنیا وآخرت،هرچند میان دو اصطلاح یاد شده تفاوت است ودر برخی احکام مشترک نیستند،لیکن دو اصطلاح مزبور در این جهت شریک اند که در برزخ احکام دنیا وآثارماده مطرح نیست.

برزخ دو قسم است:1- برزخ متصل که آن راعالم مثال متصل نیز می گویندودر هر فردی که به تجرد وهم وخیال رسیده است یافت می شود.تصورهای خیالی وادراک های وهمی ونیز آنچه افراد در عالم رویا می بینند و مربوط به حقایق بیرون از خود نیست،همگی در همین عالم،یعنی برزخ متصل مربوط به خود شخص است.

2-برزخ منفصل که از آن به عالم مثال منفصل نیز یاد می شود،مربوط به افراد نیست،بلکه در سلسله علل ومعالیل صادر از مبدا متعالی ومنتهی به عالم ماده،وجود دارد که افراد با مردن وقطع ارتباط مادی بادنیا وارد آن نشئه می شوند.

منبع: تفسیر تسنیم،ج20،ص228

پرسش قرآنی 62

فرق کافر با مشرک چیست؟

کفر دراصطلاح شرع عبارت است از انکار آنچه که خداوند،معرفت آن رابر بندگانش واجب کرده،چون معرفت توحید وعدل الهی وپیامبر خدا ومعرفت هر آنچه که ازسوی خداوند آمده واز ارکان شریعت اسلام،محسوب می شود پس هرکه چیزی از آنچه گفته شد را انکار کند،کافر است.

مشرک: منظوراز مشرک کسی است که در عمل یا سخن یا باور شریک  برای خدا قرار دهد مانند بت پرست وستاره پرست، وبعضی از اهل کتاب که برای خدا یار وهمکار وفرزند قائل شده اند.

بنابراین دایره کفر وسیع تر از شرک است زیرا هر مشرکی کافر است بعضی کافرها مشرکند بعضی کافرهااهل کتاب هستند.

منبع: فصلنامه پژوهش های قرآنی شماره 4 ص212