پرسش80

اسرائیل به چه معناست؟

اِسر،  معانی متعددی داردمانند عبد، صفوه ،قدرت و...یاد شده و ائیل به معنای اللّه ترجمه شده،چنان که جبرئیل،میکائیل نیز به معنای عبدللّه بیان شده است.

اسرائیل که به معنای(قوة اللّه، قوه خدا) ،(عبدللّه، بنده خدا)) ، (صفوة اللّه،برگزیده خدا)است، لقب یعقوب بن اسحاق (ع) وبنی اسرائیل هم شامل قوم مسیح می شود وهم شامل قوم یهود می شودزیرا آنان همه فرزندان اسرائیل(یعقوب) هستند که به اسحاق وسپس به ابراهیم سرسلسله ی خاندان بزرگ انبیای ابراهیمی منتهی می شوند وخداوند ازآنان باتعبیرهایی مانند:یا اهل الکتاب،بنی اسرائیل،یا ایها الذین هادوا  ، یاد می کند.درآیه 6 سوره صف حضرت عیسی(ع) به قومش فرمود: واذ قال عیسی بن مریم یا بنی اسرائیل انّی رسول اللّه الیکم ....بنابراین بنی اسرائیل به قوم ایشان هم اطلاق شده است.

چنان که از نظر سنّت الهی اصل مطلب به هیچ قوم ونژادی اختصاص ندارد.

تفسیر تسنیم،ج4،ص27