معلم از دیدگاه بزرگان

-امام خمینی (ره) فرمودند:شغل معلمی شغل شریفی است وپر مسئولیت ترین شغل هاست برای این که شغل انسان سازی است همان شغلی که تمام انبیاء برای آن آمده اند همه سعادت

ها وشقاوت ها انگیزهاش در مدرسه هاست  وکلیدش دست معلمین است .

(صحیفه نور،ج14،ص24)

-مقام معظم رهبری فرمودند: کار معلم هدایت ،تربیت،رهبری وپیامبری است.

(متن دسخنرانی خطاب به فرهنگیان اصفهان )

شهید رجایی فرموده است:معلمی شغل نیست،عشق ،هنر ،ذوق و فداکاری است. اگر به عنوان شغل بدان می نگری رهایش سازو اگر عشق توست بر تو مبارک باد.

-آیت الله حسن زاده آملی می فرماید:خوشا به حال شما معلمان که در ملکوت آسمان ها عظیم خوانده می شوید.معام اگر الهی باشد نفوس را احیا می کند وفرزندان روحانی می پروراند وازعقیم بودن به در می آید وتا آثار وجودی او باقی است از ان ها بهره مند است.

                                      (کتاب مقام معلم استاد حسن زاده،ص33)