پیام هفته

رُسُلاً مُبَشِّرینَ وَ مُنذِرینَ لِئلُا یَکونَ للنّاسِ عَلَی الله حُِجَّة بَعدَ الرُسُل وَ کَانَاللّه عَزیزاً حَکیماً. نساء/165 پیامبرانی نوید دهندگان وبیم دهندگان (فرستاده شدند) تا در مقابل خدا بهانه ای برای مردم پس از پیامبران نباشد وخداوند شکست ناپذیر وحکیم است.