حدیث درباره فلسفه بعثت پیامبران

حضرت علی (ع) فرمودند:خداوند پیامبرش را بر انگیخت ووحی خود را به آنان اختصاص داد وآن ها را برای مردم حجت و راهنما قرار داد تا مردم در برابر خدا عذری نداشته باشند همگان را به وسیله پیامبران با زبان راستی به راه حق دعوت کرد تا ثواب پاداش اعمال نیک وعذاب کیفر کردار زشت باشد.