پیام هفته 2

الیوم یئس الذین کفروا من دینکم  فلا تخشوهم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم  نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.... (مائده /3 )                                  

امروز آنان که کفر ورزیدند از دین شما نا امید شدند پس نترسید از ایشان واز من بترسید امروز کامل کردم برای شما دین شما را ونعمتم را بر شما کامل کردم و برای شما اسلام را به عنوان دین پسندیدم.