شب عاشورا

راوی گفت:  شب عاشورا حسین (ع) و یارانش تا صبح ناله می کردند ومناجات می نمودند وزمزمه ناله هایشان همچون آوای بال زنبور عسل شنیده می شد پاره ای در رکوع وبعضی در سجده و جمعی ایستاده و عده ای نشسته مشغول عبادت بودند آن شب سی ودو نفر از سربازان عمر سعد که گذرشان به خیمه های حسین (ع) افتاد به آن حضرت ملحق شدندآری رفتار حسین (ع) این چنین بود نماز بسیار می خواند ودارای صفات کامله بود.   (کتاب آهی سوزان بر مزار شهیدان ص94)