پیام هفته 4

وَ فَدَینَاهُ بِذِبحِ عَظیمِ. (صافات/107)   واو را به قربانی بزرگی باز خریدیم.

    ملا محسن فیض کاشانی در تفسیر صافی نقل کرده اند که در این جا ذبح عظیم حضرت امام حسین (ع) است که از ذریه ابراهیم است واو قربانی عظیمی بود که جانشین ذبح اسماعیل قرار گرفت.                     امام حسین (ع) فرمودند: ارزش کسی که یتیمان خاندان محمد (ص) را از نظر فکری اداره می کند وآن ها را از نادانی می رهاند وبه شک وتردید واشکالات آن ها پاسخ می دهد در مقایسه با کسی که به آن ها غذا وآشامیدنی می خوراند همانند خورشید است نسبت به ستاره کم رنگ سهاء .(احتجاج،ج1،ص16)