قاری برجسته قرآن در کربلا

در میان شهدای کربلا قاری برجسته ای بود به نام یزیدبن حُصین الهمدانی که امام زمان (ع) در زیارت ناحیه مقدسه خطاب به ایشان می فرماید:  السلام علی یزیدبن حصین الهمدانی المشرفی القاری المجدل بِالمشرفی. دراین خطاب امام ایشان را با صفت قاری قرآن می خواند

ویژگی ها وفضایل: قاری قرآن، زاهد،قهرمان،شجاع،یاور امیر مومنان در نبردهای جمل ونهروان وصفین،عابد،راوی روایات،یاور امام مجتبی (ع)،شیفته اهل بیت(ع)،بیعت کننده با مسلم ویاری گراو در کوفه،محبوب،بخشنده وبزرگ منش بود.

قرائت قرآن او در شب عاشورا:  شب  عاشورا امام ویارانش گرم نیایش وراز ونیاز شدند ایمان بود که می وزید،عشق بود که حکم می راند وخدا بود که در نفس ها جاری بود یزیدبن حصین با همان حنجره داودی می خواند صدایش اوج وشکوه ولطافتی دیگر یافته بود،می خواندوموج صدایش اهل بیت خدا رابه وجد می آورد،آسمان گوش سپرده بود فرشتگان وکروبیان واله وشیفته طربناک صدای اوبودند وزمین وزمان جرعه جرعه صوت محزون وآسمانی اش را به جگر تشنه خویش می بخشید .    (منبع:کتاب آیینه داران آفتاب تالیف محمد رضا سنگری،ص662)