پیام هفته 6

وَالَّذینَ امَنُوا اَََشَدَّ حُبَّاَ لِلَّه.  بقره/165                                                             

آنان که ایمان آورده اند عشق به خدا دارند.                                                    

پیامبر(ص) فرمودند:اگر خداوند را دوست دارید محبت دنیا رااز دل خودبیرون سازید. (تنبیه الخواطر،ص362)