پیام هفته 12

  وَلَا تَسُبُوالَّذینَ یَدعونَ مِن دونِ اللّه فَیَسّبّواللُه عَدواَ بِغَیرِ عِلمِ  (انعام/108)                                                                                                                                                معبود کسانی را که غیر خدا را می خوانند دشنام ندهید مبادا آن ها نیز از روی جهل خدا را دشنام دهند.

 حضرت علی (ع) به جمعی از یارانش که پیروان معاویه را در ایام جنگ صفین دشنام می دادند فرمودند:من خوش ندارم که شما فحاش باشید اگر شما به جای دشنام اعمال آن ها را برشمارید وحالات آن ها را متذکر شوید به حق وراستی نزدیک تر وبرای اتمام حجت بهتر است.  (تفسیر نمونه، ج5،ص396)