پیام هفته 14

  وَلیَعفُوا وَلیَصفَحُوا اَلَا تُحِبُّونَ اَن یَغفِرَ الُّله ُ لَکُم .  (نور/22)

باید ببخشید وببخشایند آیا نمی خواهید که خدا شما را بیامرزد؟

پیامبر (ص) فرمودند:از لغزش خطا کاران درگذرید تا خداوند شما را از پیش آمدهای ناگوار حفظ کند.

  (تنبیه الخواطر ،ص360)