توسعه فرهنگ قرانی مدارس

به لطف الهی وتحت توجهات حضرت ولی عصر(ع) ودر راستای برنامه عملیاتی دبیر خانه توسعه فرهنگ قرانی وجهت توسعه فرهنگ قرانی ومهندسی ان  این برنامه ها ذیل را پیشنهاد می کند:

 

1-برنامه اغازین هفتگی مدارس با محفل قرآنی عمومی با اجرای جذاب و جدید و حتی الا مکان با حضور  اولیاء و دبیران مدرسه

2-مهندسی برنامه های قرانی مدرسه قبل ازاغاز سال تحصیلی

3-مهندسی دقیق مسابقات قرانی و معارف اسلامی

4-انجام همخوانی های قرانی عمومی در سالانه مدارس وزارت اموزش وپرورش

5-ایجاد تغییر وتنوع در کلاس های درس قران مدارس

6 -ارتقاء دبیران قران ومعاونان پرورشی باشرکت در دوره های تربیت معتم قران

7-برگزاری محفل ویژه انس با قران از طرف دبیر خانه

 

جهت گرفتن مشاوره های بیش تردر مورد برنامه های فوق با ما تماس بگیرید.