پیام هفته 21

  وَلَا تَلمِزوا اَنفُسَکُم وَلَا تَنابَزُوا بِالالقاب .   حجرات/11

  ویکدیگر را مورد طعن وعیب جویی قرار ندهید  وبا القاب زشت وناپسند یکدیگر را      

یاد  نکنید.

حضرت علی (ع) فرمودند: خوشا به سعادت کسی که عیب او مانع شود که به عیب

دیگران بپردازد.