کارگاه علوم ومعارف قرآنی

با لطف وعنایت الهی وبا هدف گسترش معارف وعلوم قرانی دبیرخانه توسعه فرهنگ علوم قرانی درنظر دارد با برگزاری کارگاه که هر هفته در قسمت کارگاه علوم ومعارف قرآنی سایت مطرح وقابل دریافت میباشد در این راستا گامی موثر بردارد .

در علوم قرانی مباحثی مانند اعجاز قران.پدیدهد وحی. انواع وحی. مصونیت قران از تحریف. نزول قران و.... مطرح می باشد  با تامل وتفکر در این عناوین ضرورت بحث در علوم قرانی روشن می گردد. به عنوان مثالتا زمانی که ثابت نشود که قران کلام الهی وهیچ گونه تغییر وتحریفی در ان صورت نگرفته است ورود به تفسیر با انگیزه کمتری صورت خواهد گرفت.

منظور از معارف قرانی موضوعات متنوع برگرفته از قران می باشد امید است شما عزیزان با مطالعه مطالب ارایه شده ما را در این امر یاری نمایید.