کشتی نجات

  حرکت کشتی نجات آدمیان، احتیاجی به دریا ندارد.

   این کشتی بر روی قطره اشکی مقدس که برای حسین(ع) ریخته می شود ، می گذرد. اشکی که از اعماق دل بر می آید وجان را می شوراند وآن گاه، رهسپار پیشگاه اقدس خداوندی می شود.