شیعه واقعی از منظر امام حسین (ع)

شخصی خدمت امام حسین (ع) آمد وگفت: من از شیعیان شما هستم. امام حسین (ع) فرمودند: از خدا بترس وچیزی ادعا نکن زیرا خداوند به تو خواهد فرمود: دروغ گفتی ودر ادعای خود گناه کردی همانا شیعه ما کسی است که قلبش از هرگونه آلودگی وناپاکی وخیانت پاک باشد، لیکن تو ادعا کن که من از دوستداران ومحبان شما هستم. (کتاب فرهنگ سخنان امام حسین(ع) تالیف محمد دشتی)