پیام هفته 1

نیکی به پدر ومادر

قل ما انفقتم من خیر فللوالدین . (بقره 215)

بگو برای پدر ومادر از هر خیر ونیکی انفاق کنید.

امام صادق (ع) فرمودند: کسی که دوست دارد سختی های لحظه مرگ بر او آسان شود باید صله رحم کند وبه پدر ومادر خود نیکی کند که در این صورت دشواری های لحظه مرگ بر او آسان شود وهیچ گاه در زندگی دچار تهیدستی نمی گردد.

(بحارالانوار،ج71،ص66)