پیام هفته 2

اُذکُرُوا نِعمَتِی.  (بقره /40)

نعمت های مرا یاد آورید.

حضرت علی (ع) فرمودند: شکر هر نعمتی در این است که انسان هر چه خدا بر او حرام کرده از آن دوری نماید.   (خصال،ج1،ص11)

امام صادق (ع) فرمودند: هر کس در آغاز روز چهار مرتبه الحمدلله رب العالمین  بگوید شکرانه آن روز را به جا آورده واگر آن رادرآغازشب بگوید شکرانه آن شب را نیز به جا آورده است. (مکارم اخلاق،ص308)