معرفی قرآن

قرآن

می خواهد مردم دروغ نگویند،کم نفروشند،غیبت نکنند، بد یکدیگر را نخواهند،وزندگی را بازاری بدانند که انسان باید از آن توشه برگیرد واین توشه تقواست وتقوا عدالت وخدمت به انسانیت است.

قرآن

کتابی است که بشریت را سراسر به فروغ گیری از پرتو عقل فرا می خواند و انسان ها را به تفکر وتدبر در آیات کوچک وبزرگ هستی وا می دارد.

قرآن

معلم کار وکوشش است ومژده دهنده انقلاب های دگرگون ساز است.آموزگار گذشت وعفو وآمر به کارهای نیک ونهی کننده از فساد وتبهکاری است.

قرآن

جدا کننده کارهای مختلف حلال وحرام،در زندگی فردی واجتماعی انسان است وانسان را وا می دارد که در احوال امت های پیشین وسرگذشت تمدن های باستانی نیک بیندیشد،تا از روزگار ستمگران که خود به ستم دچار گشتند عبرت گیرد واز ستم کردن بپرهیزد.

منبع: کتاب قرآن نویسنده محمد رضا حکیمی ص39

|