خدا شناسی از راه فطرت در قرآن وحدیث

یکی از حقایق ارزنده قرآن این است که چهارده قرن پیش به وسیله پیامبر(ص) بیان شده است:

فَاَقِم وَجهَکَ لِلدین حَنیفا فِطرَة اللّه الَّتی فَطَرَ النّاس عَلَیها لَا تَبدیلَ لِخَلقِ اللّه ذلِکَ الدیّن القیِّم وَ لکِنَّ اَکثَرَ النَّاسِ لَا یَعلَمونَ .

به آیین راست خدا رو آور آیینی که خدا آفرینش انسان را بر روی آن نهاد، خلقت خدا تغییر پذیر نیست .این دین پا برجاست ولی اکثر مردم نمی دانند.

مقصود از آیین حنیف در این آیه که آفرینش انسان بر روی آن استوار شده است همان آیین توحید و خدا پرستی است واین آیه با صراحت کامل هر نوع انحراف از جاده توحید را مخالف فطرت انسانی دانسته، وآن راغیر استوار ولرزان می داند. امام صادق (ص) فرمودند:خدا مردم را بر فطرت توحید خلق کرده است.

دانشمندان وبزرگان علم ودانش درباره این راز بزرگ سرشت انسانی سخنان ارزشمندی بیان کرده اند از جمله:

 ژان ژاک روسو می گوید: راه خداشناسی منحصر به عقل نیست بلکه شعور فطری بهترین راهی است برای اثبات این موضوع حس دینی یکی از عناصر اولیه وثابت وطبیعی روح انسانی است که اصلی ترین قسمت آن به هیچ یک از رویداد های دیگر قابل تبدیل نیست.

پاسکال می گوید: مردم نتوانسته اند دریابند که ادراک کننده خدا دل است نه عقل.

منبع: کتاب الهیات ومعارف اسلامی تالیف استاد جعفر سبحانی ،ص34