پیام عاشورا

عاشورا : ترتیل آیات قرآن است در الواح ابدیت 

عاشورا: انفجار نماز است درشهادت 

عاشورا: خون خداست در رگ های تنزیل

عاشورا: حضور نور است درسیطره بی امان ظلمت 

عاشورا: شفق خونبار است در فجر آگاهی

عاشورا:زنده کننده اسلام است و اسلام زنده شده عاشورا

عاشورا: رسالتی است بزرگ بر دوش اسارتی رهایی بخش

عاشورا:تجسم اعلای وجدان بزرگ است در دادگاه روزگار

عاشورا:روح توفانگر عدالت است در کالبد آفاق

عاشورا:دژ نگهبانی تعالیم وحی است در آفاق زمان ها    

منبع :کتاب عاشورا مظلومیتی مضاعف نوشته محمد رضا حکیمی