دعاهای امام حسین (ع)

خدایا حرکتم رابر اساس بینایی و راهم را با هدایت وروش وطریقه ام را قرین رشد وتعالی قرار ده تا مرا به مقصد (تربیتم) نایل گردانی ودیگران را به وسیله من به مقصد (تربیتشان) برسانی ومرا در آنچه تو خواهان آنی وبه جهت آن مرا آفریده ای وبدان سوی پناه داده ای، وارد نمایی.

بحارالانوار،ج85،ص214

خدایا به من بینایی وبصیرتی در امور آخرت عطا کن تا با شوق بسیار واز ترس تو به جای گناهان درپس کارهای نیک باشم.

کشف الغمه،ج2،ص63

خدایا مرا به آخرت مشتاق گردان تا آن گاه که وجود آن رابا پارسایی در امور دنیایی در خود احساس کنم.

کتاب مدرسه حسینی،ص82