بخشنده ترین مردمان از نظر امام حسین (ع)

امام حسین (ع) فرمودند: ما معصومان بخشنده ترین مردمانیم زیرا مائده وسفره معنوی را گشودیم وغذای آماده را بر روی آن چیدیم آن گاه جامعه انسانی را به زندگی جاوید فرا خواندیم.

منبع: کتاب شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی نوشته آیت الله جوادی آملی،ص248