حسین (ع) کشتی نجات

مدرسه حسینی مدرسه دعوت همگان به دور ساختن از به دام افتادن در دنیاست چنان که امام حسین (ع) در شب هشتم یا نهم محرم در ملاقاتی با عمربن سعد اورا به نجات از دام دنیا وپیوستن به خود فرا خواند،عمربن سعد در پاسخ به امام  (ع) گفت: می ترسم در این صورت خانه ام را در کوفه ویران کنند. امام حسین (ع) به او فرمود:من به هزینه خود برایت خانه ای می سازم، عمربن سعد گفت می ترسم باغ ونخلستانم را مصادره کنند، امام (ع) فرمود:من در حجاز بهتر از این باغ ها که در کوفه داری به تو می دهم، عمربن سعد گفت زن وفرزندم در کوفه اند واز سلامت آنان بیم دارم، امام(ع) فرمود:من سلامت ایشان را تضمین می کنم،اما عمربن سعد دست از قدرت طلبی نکشید ونخواست از دام دنیا برهد وبا پارسایی به حقیقت خویش رو کند پس به دعوت امام حسین (ع) پشت کرد.

منبع: کتاب مدرسه حسینی،تالیف مصطفی دلشاد تهرانی،ص82