فواید مجالس حسینی طبق روایت امام حسین (ع)

امام حسین (ع) فرمودند  من اتانا یعدم خصلة من اربع: ایة محکمة  وقضیة عادلة واخا مستفادا ومجالسةالعلماء  .بحارالانوار،ج44،ص195                                                                                             کسی که به سوی ما بیاید( یعنی در مجالس مذهبی حضور یابد،کتاب های مربوط به ما رابخواند وسنت وسیره ما را بیاموزد) ازچهار فایده بهرهمند می شود:

1-با آیات محکم الهی وجهان بینی ومعارف توحیدی آشنا می شود.

2-اگر ادراک عمیق معارف دینی میسوراو  نبود داستان های عدالت آموز وتعدیل قوا وامور را می آموزد.

3-اگر ادراک او در مرحله پایین تری بودهماهنگی اجتماعی وآداب برادری ودوستی وآیین داد وستد را فرا ی گیرد.

4-اگر به هیچ یک از این ها دست نیافت دست کم از همنشینی با عالمان برخوردار می شود ومشکلاتش را در حضورآنان رفع می کند یا گرفتار مشکلات تازه نمی شود البته کمال استفاده در جمع بین فواید چهارگانه است وگرنه به مقدار توان باید بین آن ها جمع کرد.

منبع:کتاب شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی، آیت الله جوادی آملی ص248