اهل ذکر چه کسانی هستند؟

خداوند در آیه43 سوره نحل می فرماید:

وما ارسلنا من قبلک الّا رجالا نوحی الیهم فسئلوا اهل الذکر اِن کنتم لا تعلمون .

ما پیش از تو جز مردانی که به آن ها وحی می کردیم نفرستادیم،اگر نمی دانید از اهل اطلاع سئوال کنید.

امام رضا(ع) فرمودند: ما اهل ذکریم واز ما باید سئوال شود.

امام باقر(ع) فرمودند:ذکر قرآن است واهل بیت پیامبر(ص) اهل ذکرند واز آن ها باید سئوال کرد.

تفسیرنمونه ،ج11،ص243