سخنان مقام معظم رهبری درباره اربعین

شروع جاذبه ی مغناطیسی حسینی،در روز اربعین است.

درسی که اربعین به ما می دهد این است که باید یاد وخاطره شهادت را در مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده نگه داشت.