برگزاری کارگاه آموزشی تدبر در قرآن

دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی کارگاه آموزشی  تدبر در قرآن باموضوع هدف زندگی  رابه صورت حضوری برگزار می کند از تمامی همکاران دینی وقرآن متوسطه اول ودوم دعوت می شود در این کارگاه شرکت کنند،از مشارکت شما عزیزان کمال تشکر را داریم.

زمان:  سه شنبه   96/9/21 

مکان: خیابان ایستگاه ،خانه علوم وفنون

ساعت: 20/30 -18/30