برگزاری کارگاه مجازی

کارگاه مجازی شگفتی های علمی قرآن در تاریخ 96/10/20 برگزار می شود ازهمکاران محترم دعوت می شود در این کارگاه شرکت نمایند.