گزارش برگزاری کارگاه قضا وقدر

در روز سه شنبه 24 بهمن کارگاه حضوری قضا وقدر درخانه علوم وفنون برگزار شد. در این کارگاه استاد عظیمی درباره قضا وقدر ومشکلاتی که همکاران در این رابطه داشتند به بحث وگفتگو پرداختندوبا مثال های ملموس مطالب را بیان کردند ودر پایان به سوالات همکاران پاسخ دادند.