کشتی نجات امام حسین (ع)

حرکت کشتی نجات آدمیان، احتیاجی به دریا ندارد، این کشتی بر روی قطره اشکی مقدس که برای حسین (ع) ریخته می شود، می گذرد،اشکی که از اعماق دل برمی آید وجان را می شوراند وآن گاه رهسپار پیشگاه اقدس خداوندی می شود.

 علاّمه محمدتقی جعفری،کتاب امام حسین(ع)شهید فرهنگ پیشرو انسانیت