سخنان گوهربار امام حسن مجتبی(ص) وامام رضا(ع)

امام حسن مجتبی(ص) فرمودند: تعجب می کنم از فردی که در غذای جسمانی خود فکر می کند(که سالم وبهداشتی باشد) اما درغذای روح وجان خویش نمی اندیشد درنتیجه شکم خود را از غذاهای زیان بخش حفظ می کند ولی سینه اش را در مقابل آن چه آن را پست می گرداند رها می کند.

الدعوات، قطب الدین راوندی،ص144

امام رضا(ع) فرمودند:قرآن ریسمان محکم الهی ودستگیره محکم وراهی نمونه وبی بدیل است که به بهشت منتهی می شود وانسان را از آتش نجات می دهد،درطول زمان کهنه نمی شودوارزش واعتبار خود را از دست نمی دهدزیرا برای یک عصر قرار داده نشده است بلکه راهنما،برهان وحجت برای هر انسان است، باطل ونادرستی درآن راه نمی یابد نه از پیش رو ونه از گذشته ها،این کتاب فرستاده خدای حکیم وستوده است.  (اصول کافی، ج4، ص24)