معرفی آیه سخره

آیه سخره

به آیات 54 تا 56 سوره اعراف آیات سخره می گویند.

برخی علما خواندن 70 بار این آیه را موجب صفای قلب واطمینان نفس ونفی خواطر وازاله شک و وساوس دانسته اند.

خواندن آیه سخره در رکعت ششم از نوافل ظهر ،بر بالین محتضربرای راحت جان دادن او ،هنگام ترس از ساحر وشیطان ، هنگام چموشی حیوان وعدم تمکین آن ، هنگام رسیدن حاجی به عرفات وهنگام ورود به مسجد سفارش شده است.