احسان در قرآن

خداوند درآیات متعددی احسان  را مطرح کرده است از جمله در سوره بقره آیه195 می فرماید:

اَنفِقُوا فی سَبیلِ اللّه.....وَاَحسِنُوا اِنَّ اللّهَ یُحِبُّ المُحسِنینَ

در راه خدا انفاق کنید..... واحسان ونیکی کنید که خداوند نیکوکاران را دوست دارد.

اما منظور از احسان چیست؟

علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می فرماید: احسان یعنی خیر ونفع انسان به دیگران برسدکه به سه حالت متصور است:

1-ما ابتدا وبدون مقدمه به دیگران خیر برسانیم بدون این که آن ها به ما محبتی کرده باشند ما در راه رضایت الهی به آن ها خیر برسانیم.

2-اگر دیگران به ما محبتی کردند جواب خیر ومحبت آن ها رابا خیر بیشتری بدهیم چون اگر به همان مقدار که آن ها به ما محبت کردند ما هم محبت کنیم کار شاقی نکردیم.

3-اگر دیگران به ما بدی کردند ما شر وبدی آن ها رابا خوبی ویا لااقل  با شر کمتری جواب دهیم این هم نوعی احسان است.

پس احسان به دیگران شامل محبت، خدمت، کمک مالی، علمی ، عاطفی، مشورتی و...... است وفقط مالی نیست.

(تفسیر المیزان ذیل آیه 195 بقره)