برگزاری کارگاه مجازی

برگزاری کارگاه مجازی با موضوع دعا از دیدگاه قرآن وحدیث

زمان : شنبه 99/9/29

ساعت:  9صبح تا 24 شب

از همکاران عزیز در متوسطه اول ومتوسطه دوم دعوت می شود در این کارگاه شرکت نمایید