انسان قرآنی

علامه حسن زاده آملی می فرماید:

 انسان قرآنی باشید، بیهوده نگویید، بیهوده نشنوید، چه این که  لا یَمَسُّهُ اِلّآ المطهّرونَ.

چون هرچه می گویید ومی شنویید آن را مس می کنید.