برگزاری کارگاه مجازی آرامش معنوی

دبیر خانه قرآنی کارگاه مجازی آرامش معنوی را در چهار جلسه با حضور خانم دکتر چاوشی روان شناس ومشاور برگزار می کند

از شما عزیزان دعوت می شود در این کارگاه ها شرکت نمایید. تاریخ وساعات کارگاه به قرار زیر است:

 

آرامش معنوی (1)                   دوشنبه : 99/10/15                ساعت : 18/30

 

آ رامش معنوی (2)                  شنبه :   99/10/20                 ساعت :  18/30

 

آرامش معنوی (3)                   دوشنبه: 99/10/29                ساعت:   18/30

 

آرامش معنوی (4)                   شنبه : 99/11/4                     ساعت : 18/30