تاثیر قرآن

قرآن جریان زلال نور وآگاهی است، خدا در کلامش جلوه کرده واگر با دقت به آن گوش بدهید وبا تمام

وجود آن را بخوانید، مستقیم در ارتباط با خدا قرار می گیرید، به همین خاطر یکی از بهترین برنامه های

شبانه خواندن قرآن است. با خواندن قرآن می توانید در گذر گاه روشنایی قرار بگیرید، بیندیشید

وببینید.

 

کتاب آرامش معنوی،حمید رضا مظاهری سیف ،ص166