تسلیت اربعین

ایام اربعین حسینی (ع) را برشیعیان آن بزرگوار تسلیت عرض می نمایم

رهبری عزیز فرمودند: ازخانه هایتان زاِِئر باشید وبگویید: اگرچه دوریم به یاد تو سخن می گوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی، معنایش این است که اگر سال های قبل می گفتیم: حب الحسین یجمعنا 

الان می گوییم حب الحسین فی بیوتنا وفی قلوبنا