برگزاری کارگاه مجازی

دبیرخانه قرآنی کارگاه مجازی  (آداب سخن گفتن ازدیدگاه روان شناسی واز دیدگاه قرآن وحدیث) را از طریق اسکای روم برگزار می کند:

زمان: سه شنبه    1400/9/2 

        چهارشنبه     1400/9/3

ساعت: 18/30 الی 20/30

از همکاران متوسطه اول ودوم در همه رشته ها دعوت می نماییم در این کارگاه شرکت نمایید.